Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 


TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW

O PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Statut Szkoły Podstawowej w Łącku

Rozdział 5

Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

§ 87.

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują wychowawców oddziałów, a wychowawcy oddziałów informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują wychowawców oddziałów, a wychowawcy oddziałów informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacja jest przekazywana w wybranej formie pisemnej:

1) listownie;

2) przez dziennik elektroniczny;

3) przez zeszyt korespondencji z rodzicami.

 

14 maja 2019 r. – poinformowanie o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

31 maja 2019 r. – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

31 maja 2019 r. – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania