Egzamin ósmoklasisty

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Termin główny

1. język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9:00

2. matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

 

Termin dodatkowy

1. język polski - 16 czerwca 2021 r. (środa) - godz. 9:00

2. matematyka - 17 czerwca 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) - godz. 9:00


CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


język polski - 120 minut (w przypadku przedłużenia - 180 minut)

matematyka - 100 minut (w przypadku przedłużenia - 150 minut)

język obcy nowożytny - 90 minut (w przypadku przedłużenia - 135 minut)


Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021 r.

 

 

Ważne terminy:

- do 30 września 2020 r. - złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

- do 15 października 2020 r. - przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

- do 25 listopada 2020 r. - złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o przyznanych dostosowaniach;

- do 25 lutego 2021 r. - złożenie przez rodziców pisemnej informacji o zmianie w deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

- do 11 maja 2021 r. - przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.

 

Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021

(od str. 13) 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021  - prezentacja CKE

 

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. Vademecum nauczyciela

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego.

 Od roku 2022 ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego,

- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Od 1 września 2020 r. dostępne będą informatory o egzaminie ósmoklasisty z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

 


Od 18 grudnia 2020 r. dostępne będą przykładowe arkusze egzaminacyjne z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Od 20 grudnia 2021 r. dostępne będą arkusze egzaminu próbnego z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej.

Na egzamin uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników; nie wolno także przynosić i używać urządzeń telekomunikacyjnych.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w terminie głównym, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Uczeń kończący szkołę podstawową otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy i wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

Pozostałe informacje oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Materiały do ćwiczeń


Arkusze egzaminu ósmoklasisty z 2020 r.