Egzamin ósmoklasisty

 

INFORMACJA O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Proszę Uczniów klas ósmych i Rodziców o zapoznanie się z informacją o organizacji egzaminu (załącznik). Uczniowie otrzymają plik także przez pocztę Office.

Informacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy przygotowania i przebiegu egzaminu, druga (od str. 9) jest związana z koniecznością zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Na stronie 10 znajdziecie wykaz sal i podział uczniów na grupy oraz informację o wchodzeniu do Szkoły czterema wejściami o wyznaczonej godzinie.


Pytania proszę przesyłać przez dziennik (konto Administratora Szkoły) lub przez Office (konto dyrektora/wicedyrektora Szkoły).


»  »   Informacja o organizacji egzaminu ósmoklasisty 2019-2020

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego.

 Od roku 2022 ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego,

- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Od 1 września 2020 r. dostępne będą informatory o egzaminie ósmoklasisty z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Od 18 grudnia 2020 r. dostępne będą przykładowe arkusze egzaminacyjne z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Od 20 grudnia 2021 r. dostępne będą arkusze egzaminu próbnego z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej.

Na egzamin uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników; nie wolno także przynosić i używać urządzeń telekomunikacyjnych.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń kończący szkołę podstawową otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy i wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06.08.2019 r. w sprawie szczegółowych spsobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020


Pozostałe informacje oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Materiały do ćwiczeń


Arkusze egzaminu ósmoklasisty z 2020 r.