Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

12 lutego 2020 16:00 | Aktualności

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.


Ogłoszenie

o naborze do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak

w Łącku

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

ogłasza nabór do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich (urodzonych w 2013 r.)

– objętych obowiązkiem szkolnym.

 

Zgodnie z wolą rodziców do Szkoły Podstawowej w Łącku może zostać przyjęte dziecko sześcioletnie (urodzone w 2014 r.), które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Do Szkoły Podstawowej w Łącku zostaną przyjęte z urzędu wszystkie dzieci urodzone w 2013 r. zamieszkałe w miejscowościach położonych w gminie Łąck. Rodzice kandydatów proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego zgłoszenia. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Druki wydaje także sekretariat Szkoły.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej w Łącku

od 24 lutego do 06 marca 2020 r.

w godz. 7.30 – 15.30.

Rodziców prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

 

Uczniowie spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Łącku przyjęci zostaną, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Druki wydaje także sekretariat Szkoły.

 

Jeżeli kandydatów spoza obwodu będzie więcej niż wolnych miejsc w klasach pierwszych, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku.

Załączniki:

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2020/2021 [66 KB]

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2020/2021 [220.92 KB]

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2020/2021 [78.5 KB]

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2020/2021 [236.87 KB]

Terminy rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2020/2021 [359.27 KB]