Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

02 czerwca 2020 09:00 | Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu szkół - aktualizacja z 02.06.
Aktualizacja nr 12 z dnia 02.06

Szanowni Rodzice,

do 26 czerwca br.przedłużone zostało kształcenie na odległość.

Przypominam, że w szczególnych przypadkach, w zależności od potrzeb i woli Rodziców, uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych. Taką potrzebę trzeba jednak wcześniej zgłosić, bo ich pobyt w Szkole musi być odpowiednio zorganizowany. Zgłoszenia przyjmujemy przez dziennik elektroniczny - profil Administratora Szkoły - przesłane z konta ucznia lub rodzica.

W dniach 16-18 czerwca przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Do piątku 05.06 nauczyciele powiadomią o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i o przewidywanych ocenach zachowania. Proszę Państwa o logowanie się do dziennika elektronicznego i śledzenie bieżących informacji od nauczycieli i wychowawców.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się 19.06. Do 18.06 uczniowie mogą poprawiać oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielami. Zachęcam do kontaktu z nimi przez dziennik lub platformę Office.

Proszę zapoznać się z najnowszymi informacjami MEN na temat organizacji roku szkolnego i wypoczynku letniego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek


Donata Patora

 Aktualizacja nr 11 z dnia 15.05

Proszę wszystkich rodziców o zapoznanie się z informacjami MEN dotyczącymi prowadzenia na terenie szkoły zajęć z uczniami. Od poniedziałku będziemy przyjmować zgłoszenia uczniów klas 1-3 do udziału w zajęciach opiekuńczych. O formie tego zgłoszenia poinformujemy Państwa na stronie i przez dziennik elektroniczny.


1. Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyjasnienie-men-dotyczace-funkcjonowania-szkol2

 

2. Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly


3. Wytyczne GIS, MZ i MEN 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


4. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

Donata Patora


 

Aktualizacja nr 10 z dnia 13.05

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

proszę zapoznać się z informacją dotyczącą łagodzenia ograniczenia funkcjonowania szkół od 18 maja.

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji


Szczegóły dotyczące Szkoły Podstawowej w Łącku przedstawimy Państwu w porozumieniu z organem prowadzącym po przeanalizowaniu założeń ogłoszonych przez MEN.


Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 9 z dnia 24.04

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informuję, że termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji przedłużony został do 24 maja 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja


Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie klas ósmych,

prosze zapoznać się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca harmonogramu przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2020/2021.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020


Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 8 z dnia 09.04

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informuję, że termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji przedłużony został do 26 kwietnia 2020 r. 

Nie odbędzie się w planowanym terminie egzamin ósmoklasisty. Przewidywany termin przeprowadzenia egzaminu to druga połowa czerwca. O nowej dacie egzaminu uczniowie poinformowani zostaną z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

Ponieważ nie ogłoszone zostało odwołanie egzaminu, nauczyciele będą w dalszym ciągu przygotowywać uczniów klas ósmych do pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

W związku z przesunięciem terminu egzaminu zmieniony zostanie także terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Proszę zapoznać się z informacją na stronie MEN  

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia


Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 7 z dnia 24.03

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Oznacza to, że uczniowie nauczani będą zdalnie.


Materiały do pracy zdalnej będą od 25.03 zamieszczane codziennie do godz. 9.00 na stronie Szkoły. Będzie można do nich przejść także przez link w planie zajęć.

 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem zamieszczonym na stronie Szkoły oraz przesłanym przez dziennik (konta rodziców i uczniów).

 

Plan zajęć zakłada określoną ilość 45 minutowych lekcji w danym dniu.

 

Uczniowie mogą pracować w dowolnie wybranym czasie uzależnionym od warunków i możliwości.

 

Jeden raz dziennie uczeń klasy 4-8 musi potwierdzić „obecność” poprzez otworzenie w dzienniku elektronicznym wiadomości zatytułowanej „Obecny/Obecna w dniu …” otrzymanej od Administratora Szkoły.

 

Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o cykliczne (co najmniej raz w tygodniu) przesyłanie wychowawczyniom wiadomości o pracy dziecka przez konto w dzienniku elektronicznym lub mailowo.

 

Na stronie będą zamieszczone także materiały do zajęć dodatkowych: kół zainteresowań, UKS, zajęć wyrównawczych, logopedycznych, k-k, rke-s, gimnastyki korekcyjnej; informacja o pracy pedagoga i bibliotekarza; zaproszenia do konkursów szkolnych.

 

Uczniowie będą oceniani wg kryteriów określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Kryteria zawarte zostaną w materiałach do pracy. Oceny wstawiane będą do dziennika elektronicznego i uwzględniane przy ocenianiu klasyfikacyjnym.

 

Uczniowie klas 4-8 proszeni są o aktywowanie kont na platformie Office 365 (usługa darmowa dla uczniów i nauczycieli). Przez swoje konto będą mogli wysyłać prace domowe, kierować pytania do nauczycieli, porozumiewać się między sobą.

 

Rodzicom uczniów klas 1-3 przesłane zostaną przez dziennik adresy mailowe nauczycieli uczących w danej klasie. Będą mogli tą drogą zadawać pytania, przesyłać prace dzieci, brać udział w konsultacjach.

 

Rodziców i uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości udziału w zdalnym nauczaniu, prosimy o zgłoszenie tego problemy dyrektorowi Szkoły. Z rodzicami uczniów klas 1-3, którzy nie logują się w dzienniku, a także z rodzicami uczniów klas 4-8, którzy nie założyli swoim dzieciom kont w dzienniku elektronicznym, będziemy się kontaktować telefonicznie.

 

Dyrekcja Szkoły

 Aktualizacja nr 6 z dnia 23.03


Od środy 25 marca uczniowie i nauczyciele będą wykorzystywać do komunikowania się :

- konta w dzienniku elektronicznym,

- konta w Office 365.

Office 365 (w skrócie) to darmowe narzędzie komunikacji dla szkoły. Każdy uczeń 4-8 otrzymał login i hasło (wysłane przez dziennik elektroniczny). Konto będzie służyło do porozumiewania się z nauczycielami, przesyłania prac domowych, zadawania pytań … Z czasem wykorzystywane będą jego bardziej zaawansowane funkcje.

Co należy zrobić:

 Aktualizacja nr 5 z dnia 21.03


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji przedłużony został do 10 kwietnia 2020 r. Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie MEN - TUTAJ .
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 25 marca. Do tego czasu poinformuję Rodziców i Uczniów o sposobie organizacji nauki zdalnej i zasadach oceniania. 

Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 4 z dnia 18.03

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
proszę o jak najszybsze aktywowanie lub aktualizację kont Rodzica i Ucznia w systemie Librus. W przypadku braku konta Rodzica niemożliwe jest przekazywanie bieżących informacji związanych z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest zamknięcie szkół i konieczność nauki zdalnej. W przypadku braku konta dziecka (klasy 1-8) może ono nie mieć możliwości udziału w zajęciach zdalnych. Obsługę kont w dzienniku elektronicznym prowadzi dyrekcja Szkoły. Proszę przesyłać informacje i pytania na konto Administratora Szkoły, kontaktować się telefonicznie (w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku) lub mailowo (całą dobę).

Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 3 z dnia 13.03

W zakładce "Szkoła w domu" (Menu główne po lewej stronie) będą zamieszczane systematycznie zadania do wykonania przez uczniów w domu w czasie trwania przerwy w zajęciach. Niektóre odwołują się do podręcznika szkolnego lub zeszytów ćwiczeń, inne wymagają skorzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. Proszę śledzić zmiany w zakładce.

 


 

Aktualizacja nr 2 z dnia 12.03

PILNE!

Proszę tych uczniów i rodziców, którzy nie mają aktualnych danych dostępowych do konta w dzienniku elektronicznym, o kontakt telefoniczny lub mailowy w tej sprawie z sekretariatem Szkoły w piątek 13 marca w godz. 8.00 - 15.00. 

Donata Patora - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku

 Aktualizacja nr 1 z dnia 12.03

W dniu 13 marca Szkoła Podstawowa będzie zamknięta w związku z brakiem zainteresowania rodziców udziałem dzieci w zajęciach opiekuńczych.


W dniach 13-25 marca kontakt z dyrekcją Szkoły i sekretariatem będzie możliwy wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie w godz. 8.00 - 15.00.

Dane kontaktowe:

tel./fax - 243841420

mail - sp.eg@op.pl


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej na terenie całego kraju zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach 12 i 13 marca br. W tych dniach Szkoła Podstawowa w Łącku będzie prowadziła jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki. Uczniowie dowożeni będą mogli przyjechać do Szkoły 12 marca wszystkimi planowanymi kursami szkolnych autobusów, a korzystający z dożywiania otrzymają obiad. Jeżeli będzie taka potrzeba, uczniowie dowiezieni zostaną także w dniu 13 marca.

Od 16 do 25 marca zawieszone zostają natomiast wszystkie zajęcia.

Proszę systematycznie śledzić informacje zamieszczane na stronie Szkoły.


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW NA STRONIE MEN


Donata Patora - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku