Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

16 maja 2020 11:00 | Aktualności

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3 od 25.05.2020 r.Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3,

proszę zapoznać się z informacjami MEN, GIS i MZ dotyczącymi zasad prowadzenia przez szkoły zajęć opiekuńczo-wychowawczych (połączonych z zajęciami dydaktycznymi) dla uczniów klas 1-3, zgodnie z potrzebami wynikającymi z wykonywania przez rodziców pracy zawodowej. 
 
Informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej
 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
 
W załączniku znajdziecie Państwo druk zgłoszenia, który należy dostarczyć do Szkoły do 20 maja 2020 r. (środa). Zgłoszenie musi być podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych, w porozumieniu z drugim rodzicem/opiekunem prawnym.
 
Zgłoszenie należy:
- dostarczyć do Szkoły osobiście (kontakt z sekretariatem możliwy telefonicznie - numer tel. na drzwiach),
- wypełnić na miejscu (kontakt - jak wyżej),
- przesłać podpisany i zeskanowany dokument mailem na adres wicedyrektora Szkoły - grazyna.gocala@speg.pl (wiadomość można uznać za dostarczoną po uzyskaniu potwierdzenia - otrzymaniu zwrotnej wiadomości mailowej).
 
Po zebraniu zgłoszeń dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole.
 
Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.
 
Przed rozpoczęciem zajęć rodzice, którzy zgłoszą udział, dostaną szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania dziecka i warunków jego pobytu na terenie Szkoły.
 
Zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domu będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.
 
Donata Patora

dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku

Załączniki:

Zgłoszenie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze [135.4 KB]