Aktualności

20 sierpnia 2020 14:00 | Aktualności

Informacja o terminach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021, o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o trybie ustalania dostosowań.

Szanowni Rodzice ósmoklasistów,

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił w swoim Komunikacie z dnia 20 sierpnia 2020 r. harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

Termin główny

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00


Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań ogłoszone zostały w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06.08.2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Z dostosowań może skorzystać  uczeń:

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- chory lub niesprawny czasowo,

- posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,

- który w roku szkolnym 2020/2021 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną,

- cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

 Zachęcam do zapoznania się z całą informacją dyrektora Szkoły o egzaminie zamieszczoną w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

 

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących możliwości skorzystania z dostosowania warunków i/lub formy egzaminu, należy kontaktować się osobiście z dyrektorem Szkoły. 

Przeczytano: 1296 razy. Wydrukuj|Do góry